Eerste graad

De eerste twee jaren van het secundair onderwijs worden samen de brede eerste graad genoemd. Deze eerste cyclus heeft tot doel een duidelijk beeld te krijgen van de talenten, interesses en studiemogelijkheden van de leerling. Op basis hiervan kiezen de leerlingen na het tweede jaar een studierichting in de tweede graad met als finaliteit- arbeidsmarktgericht of doorstroomgericht of de dubbele finaliteit. Gezien de diverse instroom in onze eerste graad wordt er gewerkt met differentiërende en activerende werkvormen om tegemoet te komen aan de noden van elk kind.

Elke leerling krijgt voor 27 lesuren dezelfde basisvakken. Daarnaast wordt voor alle leerlingen één uur differentiatie wiskunde voorzien. Hiervoor wordt een EXTRA-leerkracht wiskunde ingezet ter ondersteuning. Er is ook een EXTRA-leerkracht voor Frans en Nederlands. Verder hebben leerlingen in het eerste jaar de keuze tussen: 4 uur Latijn of 4 uur moderne talen en wetenschappen. Dit laatste bestaat uit uitdieping voor de talen, een pakket wetenschappelijk werk en de keuze voor één uur sport of één uur crea (creatieve vorming). Deze invulling biedt onze leerlingen een stevige basisvorming alsook de voorbereiding op de basisopties van het tweede jaar met name klassieke talen of moderne talen en wetenschappen.

De leerkrachten brengen niet alleen vakinhouden bij. Zij besteden ook een heleboel aandacht aan het bereiken van competenties die ervoor zorgen dat elke leerling vlot kan studeren, de juiste keuzes maakt in zijn studieloopbaan, eigenaar is van zijn studeren, leert samenwerken, vlot omgaat met ICT, zijn talenten ontdekt en ontwikkelt en de eerste stappen zet om een volwaardige burger te worden in onze maatschappij. Binnen de organisatie van de eerste graad wordt er daarom ruimte gemaakt om geïntegreerd binnen verschillende vakken en via projectdagen of -weken te werken aan de competenties rond burgerschap, cultureel bewustzijn en expressie.

Het GO! KLA streeft naar maximale leerwinst voor elke leerling door middel van differentiërende en activerende werkvormen en het versterken van competenties voor alle leerlingen die daar nood aan hebben. Zij voorziet ook in remediëring door het inzetten van EXTRA-leerkrachten om aan co-teaching te doen.

In de basisvorming voorziet het GO! KLA ook een nieuw ‘vak’, KLAskunde, waarin gewerkt wordt met de klastitularis rond

  • leercompetenties,

  • digitale competenties,

  • sociaal- en relationele competenties,

  • zelfbewustzijn, zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid 

  • loopbaancompetenties.

Onze leerlingen worden breed geëvalueerd. Zowel permanente evaluatie, competentiegerichte evaluatie als toetsing via examens komen aan bod.

© 2019 GO! Koninklijk Lyceum Antwerpen