top of page
Back to School

Derde graad

Al onze leerlingen worden optimaal voorbereid op verdere studies in het hoger onderwijs (hogeschool en universiteit). De nadruk ligt hier dus vooral op de zelfstandigheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van de leerling en op het verwerven van de nodige vaardigheden en kennis om met succes verder te kunnen studeren.
Alle leerlingen die slagen in het 6de jaar kunnen zonder onderscheid hogere studies aanvangen.

In de studierichting economie-moderne talen wordt het complementair gedeelte ingevuld vanuit een nood aan ondernemerszin vanuit de maatschappij en de bedrijfswereld. Onze school kiest om tijdens het project minionderneming de leerlingen de kans te geven een eigen onderneming op te richten, een goede formule om jongeren de nodige inzichten in het ondernemerschap mee te geven.

Ter verbreding van de studierichting kunnen ook leerlingen uit de studierichtingen Grieks-Latijn, Grieks-moderne talen, humane wetenschappen en Latijn-moderne talen tijdens één schooljaar (in het 5e jaar) complementaire uren economie opnemen in hun lessenpakket. Hiermee wordt een globalere en evenwichtigere vorming nagestreefd en wordt getracht jongeren beter voor te bereiden op hun latere maatschappelijke rol, waartoe ook de economische behoort.

De ervaring leert dat deze leerlingen later vaak studierichtingen kiezen waarbij economie een belangrijk vak is. De invulling van deze complementaire uren wordt dan ook besteed aan een degelijke voorbereiding op het hoger onderwijs. Er wordt een basispakket economie aangeboden, bestaande uit boekhouden, micro- en macro-economie.

Een andere keuzemogelijkheid is filosofie in het 5de jaar. In vele studierichtingen is filosofie een verplicht vak in de bacheloropleiding. Tijdens deze lessen wordt stilgestaan bij belangrijke figuren, problematieken en stromingen uit de westerse wijsbegeerte; tevens wordt de leerlingen een vakjargon en vakspecifieke denkwijze bijgebracht. Hierdoor krijgen de leerlingen een belangrijke bagage, die hen een voorsprong geeft t.o.v. leerlingen die in het ASO geen filosofie hebben gestudeerd.

In het 6de jaar kunnen alle hoger vernoemde studierichtingen het complementair vak wiskunde volgen. Dit vak hebben we binnen het keuzepakket opgenomen om onze leerlingen een voorsprong te geven wanneer ze opteren voor een studierichting waarbij in het bachelorpakket wiskunde, vooral statistiek is opgenomen. Ervaring leert dat dit vaak een struikelblok vormt voor vele studenten.

Een andere keuzemogelijkheid is het opnemen van een bijkomende taal: Spaans of Duits. Als we kijken naar welke studierichtingen in het verdergezet onderwijs onze afstudeerders doorstromen zijn dit vaak ‘taal’richtingen: toegepaste taalkunde, communicatiewetenschappen, taal-en letterkunde… Voor onze leerlingen uit een studierichting met de pool moderne talen is dit een vijfde taal die wordt aangeboden. Voor onze leerlingen uit de studierichting Grieks-Latijn en humane wetenschappen een vierde taal.

In het vijfde jaar krijgen alle leerlingen ook een 33ste uur, een lesuur esthetica. Esthetica leert de jongeren voeling te krijgen met de wereld van de kunstenaar en zijn invloed op het ontstaansproces van het kunstwerk.

De leerkracht esthetica reikt de studenten kunst en schoonheid aan, steeds refererend naar actuele kunst, cultuur en maatschappij, naar andere culturen, naar het culturele verleden en niet te vergeten naar hun eigen artistieke creaties en leefwereld! Ze krijgen de mogelijkheid om hun eigen creativiteit uit te werken. De jongeren wordt aldus een ruim kader aangeboden dat hen in staat zal stellen bij toekomstige confrontaties met kunst, cultuur en ideeën over kunst een kritische houding aan te nemen. De ontwikkeling van het esthetisch gevoel en oordeel maakt deel uit van een groeiproces, waarin openheid en verdraagzaamheid belangrijke waarden zijn.

Back to School
bottom of page