top of page

De schoolraad

De schoolraad wordt verplicht samengesteld. De duur van het mandaat is vier jaar.


Hij is samengesteld uit :

– 3 personeelsleden verkozen door  en uit het personeel;

 • de heer Dirk De Vogel

 • meneer Stijn Van Kessel

 • mevrouw Karin de Haan

– 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;

 • mevrouw Karen Verhees

 • mevrouw Francesca Stuer

– 3 ouders verkozen door en uit de ouders;

 • de heer Jo Breesch

 • de heer Stephane Pötgens

 • de heer Oleg Rudenko

– mevrouw Ann Huybrechts, directeur van de school.

De schoolraad duidt zelf een voorzitter aan. Dit is de heer Jo Breesch.

Om er voor te zorgen dat de schoolraad maximaal geïnformeerd wordt over geplande beslissingen en achterliggende beweegredenen, woont het schoolbestuur als volwaardig lid de vergaderingen van de schoolraad bij en treedt het in overleg over alle geplande beslissingen die voor overleg aan de schoolraad worden voorgelegd.

Vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen 

Er zijn twee mogelijkheden om de vertegenwoordigers in de schoolraad samen te stellen: via aanduiding van personen door en uit de pedagogische raad, ouder- en leerlingenraad (deelraden), of via verkiezingen.

Mandaat

De schoolraden worden samengesteld voor een periode van 4 jaar.

Recht op informatie

Om hun participatierechten volop te kunnen uitoefenen, moeten de leden van de schoolraad over voldoende informatie beschikken. Daarom hebben zij een algemeen informatierecht ten aanzien van het schoolbestuur (inrichtende macht) en de directeur.

Het informatierecht van de schoolraad betreft die aangelegenheden waarover de raad zijn advies- en overlegrechten uitoefent.

Het overleg vindt plaats in een gezamenlijke vergadering van het schoolbestuur of zijn gemandateerde en de schoolraad, en mondt uit in een verslag waarin alle standpunten worden opgenomen. De overlegbevoegdheid is van toepassing op materies met een reële impact op het dagdagelijkse leven in de school. Een effectief debat, waarbinnen de geponeerde voorstellen kunnen worden bijgeschaafd, is m.a.w. opportuun.

Het schoolbestuur (inrichtende macht) of zijn gemandateerde legt daarom elk onderwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad voor als het betrekking heeft op:

 • de bepaling van het profiel van de directeur;

 • het studieaanbod;

 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties;

 • de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het vervoer dat het schoolbestuur aanbiedt;

 • de vaststelling van het nascholingsbeleid;

 • het beleid met betrekking tot experimenten en projecten;

 • het opstellen of wijzigen van het schoolreglement, het schoolwerkplan in het basisonderwijs en het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking tissen de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) regelt;

 • de infrastructuurwerken waarvan de kosten op 75.000 euro of meer worden geraamd (goedkopere ramingen of werken met een dringend karakter als gevolg van niet te voorziene gebeurtenissen moeten m.a.w. niet verplicht worden overlegd met de schoolraad);

 • de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;

 • het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school t.a.v. de leerlingen, met inbegrip van het in eigen beheer of door derden verstrekken van gezonde en evenwichtige schoolmaaltijden; de bevoegdheid van de schoolraad op het vlak van het welzijns- en veiligheidsbeleid raakt niet aan de bevoegdheid van het comité voor welzijn op het werk, maar moet eerder gezien worden als complementair;

 • het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de resultaten van de schooldoorlichting;

 • het GOK-beleid in het secundair onderwijs.

Relaties tussen de schoolraad, het schoolbestuur (inrichtende macht) en de directie

De leden van de schoolraad moeten het pedagogisch project van de school onderschrijven en zo de fundamentele uitgangspunten van de betrokken school mee ondersteunen.

bottom of page