top of page

CLB

De scholengroep en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding stellen een gezamenlijk beleidsplan op dat de samenwerking regelt voor de duur van drie jaar.
Per school wordt dit beleidsplan geconcretiseerd in een afsprakennota, die tot stand komt na overleg tussen het CLB en de school. Deze afsprakennota wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast.

Het beleidsplan en de afsprakennota vermelden:

  • de wijze waarop het centrum en de school de rechten en de plichten invullen;

  • de concrete samenwerking tussen school en centrum;

  • de elementen van het verzekerd aanbod waarop de school niet zal ingaan;

  • de wijze waarop het centrum de informatie die het verzameld heeft bij de uitvoering van zijn opdracht en die relevant is voor de algemene werking van de school, aan de school bezorgt;

  • de wijze waarop de school en het centrum elkaar informatie bezorgen die relevant is voor de werking.

INFORMATIE

Vertrouwelijkheid


Om een leerling zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, worden per leerling de gegevens bijgehouden in een dossier. Enkel de betrokken CLB-medewerkers kunnen onder strikte toepassing van het beroepsgeheim dit dossier inkijken.
Dit betekent dat gegevens uit het dossier niet aan derden, noch aan de school worden doorgegeven zonder medeweten én instemming van de ouders of de leerling vanaf 12 jaar.

Zelfs dan worden gegevens alleen doorgegeven indien dit in het belang is van de betrokken leerling:
• aan het schoolpersoneel voor wat betreft de gegevens die zij nodig hebben om hun taak naar behoren te vervullen;
• in het kader van een doorverwijzing, indien de leerling ouder dan 12 jaar of zijn ouders erover ingelicht zijn;
• aan andere diensten, mits schriftelijke toestemming van de leerling ouder dan 12 jaar of zijn ouders. De privacyregels worden nauwgezet nageleefd.

Inzagerecht


De ouders van de leerling jonger dan 12 jaar en de leerlingen ouder dan 12 jaar hebben steeds het recht op toegang tot de gegevens van hun dossier. Op hun verzoek zal dit recht op toegang gebeuren door een gesprek met het begeleidende CLB-team dat de informatie over de aanwezige dossierelementen zal verduidelijken.

Bewaringstermijn


Leerlingen die in de loop van een schooljaar 18 jaar worden, dienen kennis te nemen van het feit dat hun dossiers door het hierboven gemeld CLB tot minstens 10 jaar na de laatste medische CLB-interventie bewaard worden. Daarna wordt de procedure tot vernietiging opgestart. Dit kan evenwel ten vroegste gebeuren op het ogenblik dat de betrokken leerling de leeftijd van 25 jaar (gewoon onderwijs) of 30 jaar (buitengewoon onderwijs) heeft bereikt.

Mogelijkheden tot verzet


De ouders van de leerlingen jonger dan 12 jaar en de leerlingen ouder dan 12 jaar hebben altijd de mogelijkheid om zich te verzetten tegen:
• het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het centrum;
• het begeleidingsaanbod van het CLB;
• het overmaken van het dossier aan een ander CLB als de leerling van school verandert.

De verplichte begeleiding


Er is geen verzet mogelijk tegen het deelnemen aan:
• algemene consulten: periodieke algemene leeftijdsspecifieke medische onderzoeken, collectief georganiseerd voor alle leerlingen;
• gerichte consulten: collectief georganiseerde medische onderzoeken, gericht op bepaalde gezondheidsaspecten van een welomschreven doelgroep van leerlingen;
• profylactische maatregelen: maatregelen ter bescherming tegen besmettelijke ziekten;
• de begeleiding van de jongeren in het kader van de leerplicht.

Overdragen van dossiers aan een ander CLB


Ouders en leerlingen van 12 jaar en ouder die principieel verzet willen aantekenen tegen het overmaken van het dossier aan een ander CLB kunnen dit verzet schriftelijk en binnen de 10 dagen meedelen aan het hieronder vermeld CLB.

Er is geen verzet mogelijk tegen het overdragen van de

volgende gegevens:


• identificatiegegevens;
• vaccinatiegegevens;
• medische gegevens uit onderzoeken die door het CLB uitgevoerd werden;
• gegevens over de “verplichte begeleiding” inzake de leerplichtcontrole.

Betwistingen


Als er betwisting mocht zijn over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen de ouders of de leerling vanaf 12 jaar zich wenden tot:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Adres: Waterloolaan 115B – 10000 Brussel
Telefoon: 02 542 72 00

Klachtenprocedure


Mochten er onverhoopt klachten zijn over de CLB-werking dan kunnen die steeds schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de directie van het CLB, dat verbonden is aan Scholengroep 1 Ant1gon. Binnen de 5 werkdagen wordt hierop gereageerd.

Gegevens van het CLB verbonden aan Scholengroep 1 Ant1gon
T.a.v. Mevr. Hilde Loock (directeur)
Adres: Ruggeveldlaan 471, 2100 Antwerpen
Telefoon: 03/232.23.82
Fax: 03/231.20.59
E-mail: clb6@g-o.be

Het CLB team staat steeds open voor uw vragen, wensen om een toelichting en/ of bemerkingen.

bottom of page